Fabrieks garantiebepalingen isolerend dubbelglas

 1. Door de fabrikant wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglas-eenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerend dubbelglaseenheid

 

 1. De onder 1. genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
  a) de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; òf
  b) andere dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de fabrikant schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings– en onderhoudsvoorschriften evenals zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht

 

 1. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
  a) breuk van één van de glasbladen;
  b) bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet; vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen); mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen; het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerend dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen); onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponning-afdichting; ten behoeve van het onderhoud is de NPR 3577 van toepassing. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten; thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

 

 1. Geen garantie wordt verleend voor:
  – eenheden met één of meer bladen figuur-of draadglas;
  – eenheden met kruisroeden of Wiener-sprossen
  – eenheden, bestemd voor niet-verticale plaatsing;
  – eenheden met glas-in-lood of glas-in-koper in de spouw
  – eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
  – onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, dan wel in samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264;
  – vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen; zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie

 

 1. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel, 3 jaar.

 

 1. De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerend dubbelglas-eenheid wordt overgegaan, evenals tot vergoeding van de plaatsingskosten tot een maximum van € 15,00 per m2. Herleverd isolatieglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde/geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledig voldoening van de facturen heeft plaatsgevonden.
 2. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via de glasleverancier, dat wil zeggen, degene die het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op het garantiebewijs vermeld staat.